Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:

 

felső tagozat:

 

Magyar nyelv

Irodalom

Angol nyelv

Matematika

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Etika

Természetismeret

Biológia-egészségtan

Dráma és tánc

Fizika

Kémia

Földrajz

Ének-zene

Vizuális kultúra

Informatika

Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés és sport